Obchodní podmínky - Smlouva o dílo

Objednatel:

Osoba, která vyplní online formulář na webu www.harmonieinterieru.cz, či si jiným způsobem objedná služby od zhotovitele.

a

Zhotovitel:

jméno, příjmení/název: Mgr. Alice Jaegerová / Harmonie interieru

datum narození/IČ: 11. 8. 1976 / 716 12 017 bydliště/sídlo: K Vodárně 102, Halouny - Svinaře, 267 28

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede návrh interiéru dle kritérií objednatele a objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.

Zhotovitel si vyhrazuje právo zhotovené dílo pro objednatele prezentovat ve svém portfoliu na webových stránkách www.harmonieinterieru.cz.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Celková a konečná cena se vypočítá přesně dle ceníku na webu www.iqinteriery/cenik/. Platba proběhne převodem na účet Zhotovitele, č.ú. 71612020/5500 vedený u Raiffeisen Bank.

III. Termín zhotovení díla

Práce pro zhotovení díla budou prováděny do 5 pracovních dní od uskutečnění objednávky Objednatelem. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem.

Objednatel uvedl v Objednávkovém formuláři následující věci určené k provedení díla:

- půdorysy a fotografie interiéru, na který Zhotovitel provede návrh interiéru

- požadavky k interiérovému návrhu

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do 5 pracovních dní od uskutečnění objednávky, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 5% za každých započatých 7 dní prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Po předání díla zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty Zhotovitelem.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem odesláním Objednávkového formuláře z webových stránek www.harmonieinterieru.cz. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek s čímž objednatel souhlasí v momentě objednávky služeb Zhotovitele.